Carregant... (0%)

Avaluar per rúbriques. Es pot fer i s’ha de fer

10 juny 2016

Tal com determina el currículum de l’etapa secundària obligatòria, l’avaluació de l’aprenentatge ha de tenir un caràcter formatiu i ser un instrument per a la millora tant dels processos d’ensenyament com dels processos d’aprenentatge.

Un dels mitjans per aconseguir-ho és l’ús de rúbriques d’avaluació, el sistema d’avaluació qualitatiu que complementa l’avaluació quantitativa de l’aprenentatge que s’extreu de les puntuacions obtingudes en les activitats.

Una rúbrica d’avaluació consisteix en una matriu que explicita, d’una banda, els criteris de realització dels objectius, a través d’uns indicadors determinats i, de l’altra, els resultats corresponents als diferents nivells d’assoliment.

Els indicadors es classifiquen en diversos nivells d’aprenentatge, el primer dels quals indica que l’alumne té moltes dificultats per desenvolupar la proposta i, l’últim, demostra que l’alumne no només ha assolit els objectius proposats, sinó que ha anat més enllà en l’aprenentatge i desenvolupament de competències, relacionant coneixements i posant en pràctica diferents estratègies d’aprenentatge.

Les diferents eines d’avaluació han de ponderar de manera diferent l’avaluació final de l’aprenentatge de l’alumne, segons l’objectiu perseguit pel docent. Per exemple, es podria aplicar la ponderació següent:

InfografiesCAT06

El projecte Tangram per a l’ESO, de Digital-Text, proporciona rúbriques d’avaluació per a cada unitat i projecte en les programacions didàctiques, que es poden descarregar per ser editades pels docents. Els llibres de l’alumne inclouen, a més, rúbriques d’autoavaluació i coavaluació dels projectes.