Carregant... (0%)

Vull treballar per projectes, com he de programar les classes?

01 juliol 2016

Treballar a partir d’un projecte per elaborar el coneixement significa posar el projecte com a centre de l’aprenentatge i, per tant, prioritzar l’aprenentatge procedimental; el contingut disciplinar passa a ser una eina per dur a terme el projecte. Per tant, l’eix de la programació ha de ser el projecte, no el treball dels continguts.

És a dir, per programar les classes dedicarem una part majoritària del temps a treballar els continguts dins del projecte (un màxim del 60 %) i una altra part a treballar els continguts fora del projecte (un mínim del 40 %).

Vegem-ne un exemple a partir dels projectes dels llibres Tangram per a l’ESO:

Fases de treball a l’aula

 • Fase de preparació: Lectura individual del projecte (a casa, com a activitat prèvia, o al centre).
 • Fase d’anàlisi del cas: Estudi del material, interpretació i cerca d’informació addicional sobre el tema.
 • Fase de treball: En el grup d’aprenentatge que s’hagi constituït, es posen en comú les idees i el material, s’examinen les possibilitats per a l’execució del projecte, s’estableixen les fites i es realitza el projecte.
 • Fase d’avaluació: Es presenten els projectes de cada grup i s’avaluen.

Temporalització

 • El temps per completar un projecte es concreta en cada llibre Tangram: un màxim del 60 % d’aquest temps per treballar el projecte i un mínim del 40 % per a continguts no relacionats directament amb el projecte.
 • Tangram ofereix la temporalització de cada tasca del projecte, com a punt de partida per afegir la temporalització de la resta de continguts del projecte.

Presentació de continguts

 • La presentació de continguts ha de ser flexible per donar resposta a la diversitat dels alumnes. Cada alumne o grup d’alumnes organitzarà l’aprenentatge en funció de les seves necessitats. La finalitat és realitzar el projecte i per fer-ho cadascú ha de preparar més a fons uns continguts que uns altres.
 • Els alumnes marquen el ritme de treball a partir de l’execució de les activitats. El docent, prèviament, organitza i equilibra la programació perquè tots els alumnes consolidin els continguts, tenint en compte la diversitat de l’aula.
 • El professor decideix quins continguts són imprescindibles i quins són recomanables per a cada projecte. En els llibres Tangram, el docent pot editar la fitxa del projecte en el mateix llibre per eliminar-ne o afegir-hi CONTINGUTS RELACIONATS.
 • Els projectes inclouen la pràctica de molts conceptes teòrics, que els alumnes integren de manera natural a través de l’experiència.

Avaluació

 • S’avalua el procés i el resultat; continguts procedimentals i actitudinals. Cada projecte disposa d’un sistema d’avaluació propi amb rúbriques que permeten als alumnes avaluar el grup i a si mateixos.
 • Aquesta avaluació es complementarà amb l’avaluació de continguts conceptuals que es recullen en el mòdul AVALUACIONS del qual disposa Tangram.